Algemene voorwaarden

Table of Contents

1. Toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes en contracten als vervoerder. Eventuele algemene voorwaarden, andere condities of aanvullende rechtsclausules van de koper zijn niet van toepassing.

2. Bevestiging van bestelling

Onze prijzen en aanbiedingen zijn altijd zonder verplichting. Bestellingen zijn alleen bindend na ondertekening.

3. Begin

Het contract treedt in werking tussen de partijen op de datum van de handtekening en begint wanneer de vervoerder het toestel ter beschikking stelt aan de klant om het vervoer in kwestie uit te voeren.

4. Prijs

Het bedrag is identiek als vermeld op de offerte. Wij behouden ons het recht om prijzen te wijzigen op elk moment binnen de wettelijke norm. Het bedrag en bijkomende kosten moeten op voorhand betaald worden door storting op de lopende rekening van de vervoerder of contant met afgiftebewijs. In ieder geval moeten alle rekeningen contant betaald worden bij ontvangst. Op elk bedrag dat niet binnen die termijn wordt betaald, zal bij rechtswege de klant bovendien 10 % interesten moeten betalen. Daarenboven is een compensatie van 15 % van het niet-betaalde bedrag forfaitair verschuldigd, met een minimum van 150 euro en een maximum van 2.000 euro.

5. Klachten

Om geldig te zijn, moeten alle klachten in verband met de uitvoering van onze diensten ons bereiken per aangetekende brief binnen de acht dagen.

6. Annulatie

Elke annulering door de klant moet ons schriftelijk bereiken minstens één uur voor het voorziene vertrek van de vlucht. De annulering is alleen geldig nadat de vervoerder het schriftelijk heeft aanvaard. In geval van annulering is de klant verantwoordelijk voor de reeds gemaakte kosten (administratieve kosten, vervoer, inspecties van terreinen).

7. Weigering van passagiers & bagage

De vervoerder behoudt zich het recht voor om passagiers te weigeren als hij van mening is dat de veiligheid van de vlucht in het gedrang komt en/of dat niet kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de voorziene vlucht daardoor niet kan plaatsvinden.

8. Annulatie bij overmacht

De vervoerder is niet burgerlijk verantwoordelijk voor de schade die zou voortvloeien door een vertraging of een annulering van een vlucht door overmacht zoals slecht weer of technische gebreken of een nalatigheid van de klant. De vervoerder is evenmin burgerlijk verantwoordelijk om het vervolg van het vervoer te organiseren ingeval de voorziene vlucht of een deel van de vlucht niet kan doorgaan door overmacht zoals slecht weer of technische gebreken of een nalatigheid van de klant.

9. Verzekering

De vervoerder is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegen derden, evengoed vervoerd als niet vervoerd. De bedragen van de dekking worden in de polis vermeld die geraadpleegd kan worden op de maatschappelijke zetel van de vervoerder.

10. Betwisting

Deze overeenkomst is gebonden aan het Belgische recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.